3  ก.ย. 2564
บุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ร่วมนำเสนอผลงานและได้รับรางวัลในการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564
27  ส.ค. 2564
ดร.ปนัดดา เทพอัคศร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
1  มิ.ย. 2564
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)
6  พ.ค. 2564
ประกาศกรม เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่จัดเก็บได้ พ.ศ 2563
26  พ.ย. 2564
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยมีนายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล เป็นประธานการประชุม
12  พ.ย. 2564
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม Experience in Pharmaceutical regulation
26  ต.ค. 2564
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานธนาคารเซลล์ ครั้งที่ 2/2564
26  ต.ค. 2564
รายงานการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดและรับฟังนโยบายการดำเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กา

Calendar

Poll

Stats